Bestuursreglement

Bestuursreglement van TV Stellendam

“Alcohol in de sportkantine”

Paragraaf 1Algemene Bepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

 

 1. Alcoholhoudende drank:

Zwak-alcoholische drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.

Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.

 

 1. Sociale Hygiëne:

Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.

Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

 

 1. Leidinggevenden:

Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, en in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de sportkantine.

 

 1. Barvrijwilliger:

Een vrijwilliger, die –op tijden dat er alcohol wordt verstrekt-, de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

 

Artikel 2 Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

- Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden.

- Verkoop van sterke drank is, als gevolg van artikel 2.1 onder d van de gemeentelijke Drank- en Horecaverordening, verboden.

- Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.

- De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.

- Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

- Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.

- Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

 

Artikel 3 Vaststellen en wijzigen

 1. Het bestuur legt dit bestuursreglement ter vaststelling voor aan de Algemene Ledenvergadering, dan wel –indien de vaststellingsbevoegdheid bij het bestuur berust- stelt het reglement zelf vast. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.
 2. Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven drank- en horecavergunning.
 3. Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.
 4. Indien een bestuursreglement is vastgesteld zonder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, maar teneinde bepalingen op het gebied van paracommercie vast te leggen, wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente met dien verstande dat de bepalingen betreffende paracommercie met onmiddellijke ingang voor de vereniging van kracht zijn.

 

Paragraaf 2 Sociaal Hygiënische bepalingen

 

Artikel 4 Aanwezigheid

Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

 

Artikel 5 Huis- en gedragsregels

 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekocht alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld op de tennisbanen of kleedruimtes) te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
 3. Er wordt geen alcohol geschonken aan:

- Jeugdleiders, trainers van jeugdleden en overige begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;

- Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van leden van de eigen vereniging of van andere verenigingen.

 1. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van de alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 2. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 3. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals “happy hours”, “meters bier” en “rondje van de zaak” zijn in de kantine niet toegestaan.
 4. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
 5. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

 

Artikel 6 Openingstijden en schenktijden.

 1. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning:

Tijdens alle dagen van 19.00 uur t/m 23.00uur, op zaterdag en zondag van 10.00 uur t/m 23.00 uur en op donderdag van 19.00 t/m 24.00 uur.

Tijdens wedstrijden, toernooien en andere speciale gelegenheden door de vereniging georganiseerd.

 1. Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol geschonken:

Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 19.00 uur t/m 23.00 uur.

Op donderdag van 19.00 uur t/m 24.00 uur.

Op zaterdag en zondag van 10.00 uur t/m 23.00 uur.

Tijdens wedstrijden, toernooien en andere speciale gelegenheden door de vereniging georganiseerd.

 1. Als tijdens de schenktijden van de kantine uitsluitend een jeugdevenement aan de gang is, wordt er geen alcohol geschonken.

 

Artikel 7 Kwalificatienormen en instructie verantwoord

alcoholgebruik voor barvrijwilligers.

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld.

Barvrijwilligers:

- zijn tenminste 18 jaar oud:

- hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd;

- staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd, en

- zijn betrokken bij de vereniging als lid.

 

Een instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers wordt gegeven door een ter zake deskundige en bestaat minimaal uit een voorlichting van 2 uur.

 

Artikel 8 Voorlichting.

 1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid 1, 2 en 3), huis- en gedragsregels en paracommerciebepalingen worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.
 2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik.
 3. Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen betreffende reclame-uitingen voor alcoholhoudende drank.